top of page

Pripojte vaše mobilné aj fixné čísla do jednej virtuálnej privátnej siete

Služba Voice Connect predstavuje nákladovo optimalizovanú náhradu pripojenia terajšej zákazníkovej telefónnej ústredne. Riešenie fixnej hlasovej služby službou Voice Connect odporúčame, ak nie je vhodnejšie realizovať službu Virtual Voice, a to najmä v prípadoch, keď:

 • telefónna ústredňa a telefónne aparáty nie sú morálne ani technicky zastarané, prípadne nie sú ani účtovne odpísané

 • riešenie je príliš rozsiahle a štruktúrované (stovky klapiek, prepriečkované ústredne vo viacerých lokalitách, zložité majetkové pomery atď.)

 • v lokalite nie je dostatočne kvalitná LAN infraštruktúra

 • nižšia úspora nákladov na prevádzku by pri novej službe nepokryla náklady na nové riešenie, tel. aparáty

 • prevádzka a servis telefónnej ústredne významne nezaťažujú zákazníka

 • väčšina hovorov je interných v rámci ústredne 

 

Najčastejšie sa v rámci komplexného riešenia fixnej hlasovej služby stretávame s kombinovaným riešením. Pri kombinovanom riešení je spravidla centrála spoločnosti realizovaná službou Voice Connect, teda pripojením terajšej telefónnej ústredne, a menšie pobočky až po rezidenčné lokality s potrebou byť pripojené do hlasovej a dátovej siete sú riešené službou Virtual Voice s prepojením služieb do hlasovej Virtuálnej privátnej siete (VPS), resp. do dátovej služby IP Connect.

Voice Connect

Pripojenie klasickej telefónnej ústredne prostredníctvom telekomunikačnej infraštruktúry O2

Výrazná úspora na volaniach

Individuálne nastavenie cien volaní na preferované destinácie

Prepojenie menších pobočiek aj do zahraničia

Konfigurácia služby na mieru

Výhody služby Voice Connect

 • Úspora na poplatkoch za volania a možnosť individuálnych cien volaní na preferované destinácie

 • Úspora na mesačných poplatkoch za službu v porovnaní s aktuálnym operátorom

 • Zaradenie pevných aj mobilných čísel do VPS a úspora na volaniach v rámci firmy

 • FLAT balík neobmedzených volaní

 • Efektívne dimenzovanie potrebnej kapacity riešenia a z toho plynúca ďalšia úspora nákladov

 • Komplexné riešenie všetkých lokalít až po rezidenčné objekty manažmentu alebo IT technického dohľadu

 • Zmluvne garantovaná dostupnosť formou SLA (dohoda o úrovni poskytovaných služieb) 

Ako služba funguje

Služba Voice Connect je spravidla poskytovaná formou vybudovania prístupovej infraštruktúry O2BS do lokality zákazníka. Prevádzka služby Voice Connect vychádza cenovo najefektívnejšie v prípade spoločného (konvergovaného) riešenia spolu s dátovými produktmi IP Connect > a/alebo Internet Business >. V takom prípade je prístupová linka a jej kapacita delená medzi tieto služby, a preto aj cenovo najefektívnejšia.

 

Služba Voice Connect je telekomunikačná služba využívajúca IP protokol na prenos hlasu. Koncové pripojenie lokality je najčastejšie realizované prostredníctvom siete prístupových bodov FWA (bezdrôtové licencované pásmo) a na prepojenie telefónnej ústredne je k dispozícii kompletné portfólio hlasových brán s rozhraniami od analógových FXS a FXO cez ISDN BRA až po Nx ISDN PRA. Pri rozhraní ISDN PRA nie je zväčša potrebné implementovať plné osadenie 30 hlasových kanálov, čo prináša zákazníkovi dodatočnú úsporu. Potrebný počet hlasových kanálov je stanovený na začiatku poskytnutia služby štatisticky na základe reportu prevádzky a následne môže byť upravený podľa online monitoringu využitia prípojky.

 

Pri pripojení pôvodnej telefónnej ústredne sa z pohľadu používateľa nemení vôbec nič, používanie pôvodných telefónnych aparátov nie je novým operátorom nijako dotknuté. Jedinou zmenou, ktorá môže byť komunikovaná až na používateľov, môžu byť úpravy volacích programov – napríklad možnosť poskytnutia volaní do pevných sietí SR formou FLAT balíka s neobmedzeným objemom volaní do národných sietí s individuálnym nacenením FLAT balíka. 
 

Spôsob spoplatnenia služby

Služba Voice Connect je spoplatnená štandardnou formou fixných telekomunikačných služieb:

 • Mesačné poplatky

  • poplatok za rozhranie služby Voice Connect (TP, ISDN BRA, ISDN PRA)

  • poplatok za prístupový okruh (ideálne efektívne využívaný s dátovými službami)

 • Poplatky za volania

  • tarify za jednotlivé národné smery (pevné siete, mobilné siete)

  • tarify za volania do zahraničia podľa zóny

  • tarify za volania na špeciálne čísla (audiotex, 0850, skrátené čísla atď.)

Stačí, ak nám poviete, čo potrebujete, a my sa vám ozveme čo najskôr

Ďalšie produkty, ktoré by vás mohli zaujímať

Internet Business

Garantované symetrické pripojenie pre náročných s SLA

Virtual Voice

Hlasová služba prostredníctvom virtuálnej ústredne prevádzkovanej operátorom

IP Connect

Dátová služba, vďaka ktorej prepojíte svoje pobočky spoľahlivo, výhodne a bezpečne

bottom of page