Pomoc a podpora

Hlasové služby

Nemôžem volať na konkrétne telefónne číslo


Pri probléme s dovolateľnosťou na jedno telefónne číslo odporúčame vytočit telefónne číslo s predvoľbou #31# (jednorázová služba CLIR) nakoľko existuje podozrenie na aktívny filter hovorov v telefóne príjemcu. V prípade ak je telefónne číslo s predvoľbou #31# dovolateľné, informujte príjemcu, aby si deaktivoval funkciu filter hovorov v mobilnom telefóne.
Blokovanie hovorov


Blokovanie hovorov je možné nastaviť zadaním sieťového kódu v mobilnom telefóne. Kód prednastavený mobilnou sieťou (password) je 9999 DH - číslo, ktoré rozlišuje druh hovoru/spojenia (11-hlas)
Presmerovanie hovorov


Presmerovanie hovorov je možné nastaviť prostredníctvom mobilného telefónu. Pri presmerovaní na do odkazovej schránky sa namiesto tel. čísla zadá číslo odkazovej schránky +421949999999
Dostupnosť signálu


Overenie dostupnosti mobilného signálu je možé prostredníctvom mapy dostupnosti služieb.
Nedá sa dovolať na moje telefónne číslo


Pri probléme s dovolateľnosťou na Vaše telefónne číslo Vám odporúčame skontrolovať, či telefónne číslo príjemcu nie je na blackliste vo Vašom mobilnom telefóne. Pri zariadeniach Apple iPhone je potrebné vypnúť funkciu nerušiť. Odporúčame Vám vyskúšať SIM kartu v inom nastavenom mobilnom telefóne. Ak situácia pretrváva aj po skontrolovaní nastavení, tak nám situáciu nahláste prostredníctvom formuláru pre nahlasovanie porúch.
Kontrola spotreby


Spotrebu na Vašom telefónnom čísle je možné overiť na adrese biznisportal.o2.sk Pri zadaní adresy biznisportal.o2.sk je nutné, aby bol mobilný telefón pripojený na mobilnú dátovu sieť, nie na WiFi pripojenie.
Ako získam podrobný výpis hovorov


Pre získanie podrobného výpisu hovorov je potrebné kontaktovať administrátora služieb vo Vašej spoločnosti, alebo na zákazníckej podpore pokiaľ ste splnomocnená osoba evidovaná v našom systéme.
Mám problém s kvalitou hovorov


Odporúčame Vám vyskúšať zmenu režimu siete v nastaveniach mobilného telefónu z automatickej voľby siete na manuálnu voľbu siete 2G (GSM), vyskúšať SIM kartu v inom nastavenom mobilnom telefóne. Ak situácia pretrváva aj po skontrolovaní nastavení, tak nám situáciu nahláste prostredníctvom formuláru pre nahlasovanie porúch
Vydanie PUK kódu


V prípade zablokovania SIM karty PIN kódom použite na odblokovanie PUK kód, ktorý je uvedený na plastovej karte odkiaľ ste SIM kartu vybrali. Pokiaľ PUK kód nemáte k dispozícii, je potrebné kontaktovať administrátora služieb vo Vašej spoločnosti.
Zablokovanie SIM karty


O zablokovanie odcudzenej, alebo stratenej SIM karty možete požiadať prostrednictvom e-mailu na adrese o2bs@o2bs.sk, alebo telefonicky na zákazníckej podpore +421 940 99 00 99.
Reaktivácia a výmena SIM karty


O odblokovanie a výmenu SIM karty môže požiadať len oprávnená osoba prostredníctvom e-mailovej adresy o2bs@o2bs.sk, alebo na zákazníckej podpore +421 940 99 00 99. Pokiaľ nie ste oprávnenou osobou, pre odblokovanie, alebo výmenu SIM karty je potrebné kontaktovať administrátora služieb vo Vašej spoločnosti.

Mobilné dáta

Nastavenie prístupu na internet - Android


Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a siete > Mobilné siete > Názvy prístupových bodov

Tlačidlom "Menu" na telefóne vyvoláte ponuku > Nový názov prístupového bodu

Názov pripojenia: O2 SK internet

APN / Miesto prístupu: o2internet

Tlačidlo "Menu" > Uložit
Dátový prenos je spomalený


Uistite sa, že Vaše zariadenie podporuje technológiu LTE (4G) Nastavte v mobilnom zariadení režim siete LTE (4G) Pokiaľ sa nachádzate v národnom roamingu (Telekom, Orange), maximalna prenosová rýchlosť je 256 kbps a je potrebné povoliť v nastaveniach mobilného telefónu prenos dát v roamingu. V prípade ak je zariadenie nastavené korektne, ešte pred nahlásením situácie odporúčame skontrolovať, či nie je dátový balíček vyčerpaný, alebo reštartovať zariadenie a opätovne overiť funkčnosť služieb.
Nastavenie prístupu na internet - iPhone


V iOS (od verzie 7.1.2) sú nastavenia služieb priamo sťahované zo siete operátora a nie je potrebné ich manuálne zadávať v Nastaveniach.


Manuálne nastavenie výrobca nesprístupnil.


Pre overenie správnosti nastavenia zariadenia postupujte nasledovne:

Nastavenia > Všeobecné > Informácie > Operátor – "O2 – SK 17.0"

V prípade, že dátové služby nefungujú aj napriek správnemu nastaveniu musíte urobiť

"Hard reset"
Stlačte súčasne tlačidlá "Vypnutie/zapnutie telefónu" a "home" (ovládacie okrúhle tlačidlo)
Počkajte kým sa telefón nezapne a znovu skontrolujte nastavenia.
Aký mám aktuálny zostatok objemu voľných dát


Výšku zostavajúcich a prenesených mobilných dát je možné overiť na adrese biznisportal.o2.sk Pri zadaní adresy biznisportal.o2.sk je nutné, aby bol mobilný telefón pripojený na mobilnú dátovu sieť, nie na WiFi pripojenie.
Verejná statická IP adresa


Pre korektné fungovanie služby je potrebné nastaviť prístupový bod APN na hodnotu o2internet.open.s
Dátová služba nefunguje


Pre korektné fungovanie mobilnej dátovej služby je potrebné, aby bol v zariadení povolený prenos mobilných dát a nastavený prístupový bod APN na hodnotu o2internet. V prípade ak je zariadenie nastavené korektne, ešte pred nahlásením situácie odporúčame skontrolovať, či nie je dátový balíček vyčerpaný, alebo reštartovať zariadenie a opätovne overiť funkčnosť služieb. Ak situácia pretrváva aj po skontrolovaní nastavení, tak nám situáciu nahláste prostredníctvom formuláru pre nahlasovanie porúch.

Roaming

Dostupnosť služieb v roamingu


Dostupnosť služieb v roamingu nájdete v roamingovej mape.
Nefunkčné služby v roamingu


Overte si u administrátora mobilných služieb Vašej spoločnosti, či je služba roaming na Vašom čísle aktívna. V prípade ak je služba aktívna je potrebné skontrolovať voľbu operátora, pri roamingu odporúčame automatickú voľbu operátora. Ak situácia pretrváva aj po skontrolovaní nastavení, tak nám situáciu nahláste prostredníctvom formuláru pre nahlasovanie porúch.
Nefunkčné dáta v roamingu


Overte si u administrátora mobilných čísel Vašej spoločnosti, či je služba roaming na Vašom čísle aktívna. V prípade, ak je služba roaming aktívna, je potrebné cez menu / nastavenia povoliť prenos mobilných dát v roamingu. Ak situácia pretrváva aj po skontrolovaní nastavení, tak nám situáciu nahláste prostredníctvom formuláru pre nahlasovanie porúch.
Roaming datalimit


Službu roaming datalimit je možné deaktivovať: zaslaním SMS s textom DATALIMIT na číslo 99222, ak Vám to firemná politika umožňuje.
V prípade ak nemáte oprávnenie na SMS administráciu, deaktiváciu požiadajte prostredníctvom administrátora telefónnych čísel vo Vašej spoločnosti. Ak situácia pretrváva aj po deaktivácii, tak nám situáciu nahláste prostredníctvom formuláru pre nahlasovanie porúch.

Prevod a aktivácia čísla

Prevod telefónneho čísla zo spoločnosti na fyzickú osobu


1. O prevod telefónneho čísla na FO môže požiadať konateľ spoločnosti, splnomocnená osoba, alebo administrátor telefónnych čisel evidovaný v systéme O2 Business Services, a. s. 2. Žiadosť o prevod telefónneho čísla musí obsahovať:

• Titul, Meno a Priezvisko:

• Adresa trvalého bydliska:

• Rodné číslo:

• ČOP:

• Platnosť OP:

• Kontaktné telefónne číslo:

• E-mail pre elektronickú faktúru:

• Adresa pre zaslanie SIM

3. Údaje uvedené v bode 2 je potrebné zaslať e-mailom na adresu o2bs@o2bs.sk s predmetom „žiadosť o prevod telefónneho čísla“, o prijatí žiadosti budete informovaný e-mailom. 4. Novému účastnikovi bude SIM karta s dočasným telefónnym číslom doručná kurierskou spoločnosťou. Na novú SIM kartu bude prevedené pôvodné telefónne číslo. Pri doručení SIM karty môže byť účtovaná inicializačná zábezpeka vo výške 10 Eur, ktorá bude uvoľnená do faktúry po troch načas uhradených faktúrach. 5. Dátum prevodu telefónneho čísla je vždy k prvému dňu v mesiaci, pokiaľ v žiadosti nie je uvedené inak. 6. O dátume prevodu a nutnosti vložiť do mobilného telefónu novú SIM kartu bude nový účastník informovaný SMS správou. 7. Prevádzané telefónne číslo bude mať nastavený volací program O2 Fér s platbou na faktúru. 8. Po prevode telefónneho čísla si nový účastník môže telefónne číslo administrovať prostredníctvom portálu Moje O2 na adrese www.o2.sk, zakazníckej linke 949, alebo na predajnom mieste O2 Slovakia.
Prevod telefónneho čísla z fyzickej osoby na spoločnosť


1. O prevod telefónneho čísla z FO na spoločnosť môže požiadať len administrátor, splnomocnená osoba, alebo konateľ spoločnosti 2. Žiadosť o prevod telefónneho čísla musí obsahovať:

• Titul Meno a Priezvisko:

• Adresa trvalého bydliska:

• Rodné číslo:

• ČOP:

• Platnosť OP:

• Kontaktné telefónne číslo:

• E-mail pre elektronickú faktúru:

• Adresa pre zaslanie SIM 3. Údaje uvedené v bode 2 je potrebné zaslať e-mailom na adresu o2bs@o2bs.sk s predmetom „žiadosť o prevod telefónneho čísla“, o prijatí žiadosti budete informovaný e-mailom. 4. Informácia o dátume prevodu a nutnosti vypnúť a zapnúť mobilné zariadenie, bude zaslaná účastníkovi SMS správou.
Aktivácia nového telefónneho čísla


Pre aktiváciu nového telefónneho čísla pod Vašu spoločnosť je potrebné na adresu o2bs@o2bs.sk uviesť nasledujúce: - volací program, ktorý má byť na SIM karte aktívny - fakturačný profil (nákladové stredisko, pod ktoré má byť telefónne číslo priradené) - dátum aktivácie telefónneho čísla - číslo prázdnej SIM karty (pokiaľ ju máte k dispozícii) - adresu pre doručenie SIM karty (pokiaľ nemáte prázdnu SIM kartu k dispozícii)

Hardware

Reklamácia mobilného zariadenia


Vaše zariadenie je možné zadať na reklamáciu prostredníctvom reklamačného formuláru. Po odoslaní formulára do 15:30 hod. sa s Vami kuriérska spoločnosť skontaktuje v nasledujúci pracovný deň na účely vyzdvihnutia zariadenia. Zariadenie odošleme do autorizovaného servisného strediska, kde vyhodnotia, či ide o záručnú alebo mimozáručnú opravu. Záručná oprava: Opravené zariadenie Vám spolu s dokumentami zašleme na adresu, ktorú uvediete vo formulári. Mimozáručná oprava: Ak súhlasíte s mimozáručnou opravou, zaškrtnite položku „súhlasím s mimozáručnou opravou“. Mimozáručná reklamácia zahŕňa opravu manuálne poškodeného zariadenia (rozbitý displej, korodovanie, manuálne poškodenie) Opravu vykonáme v našom zmluvnom servisnom stredisku iba v prípade Vášho záujmu. V prípade mimozáručnej opravy Vám zašleme cenový návrh na základe diagnostiky nášho servisného partnera. Diagnostika pri mimozáručnej reklamácii bude spoplatnená podľa platného cenníka nášho servisného partnera. Ak na cenový návrh nedostaneme Vaše súhlasné stanovisko do 3 pracovných dní, zariadenie Vám odošleme v pôvodnom stave na adresu, ktorú ste uviedli vo formulári. Ak opravu odsúhlasíte, vystavíme Vám faktúru na poplatok za jej vykonanie a odošleme spolu so zariadením. Opravené zariadenie Vám spolu s dokumentmi zašleme na adresu, ktorú uvediete vo formulári. Lehota vybavenia reklamácie trvá zvyčajne 1 mesiac – nevylučujeme však, že oprava môže trvať kratšie alebo dlhšie – v závislosti od servisného strediska a od konkrétneho prípadu. Dôležité informácie: Pred odovzdaním zariadenia na reklamáciu si nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje (napr. kontakty, fotografie), aby ste predišli ich strate. Pre vykonanie akéhokoľvek servisného zásahu je nutné, aby bolo zariadenie odblokované a vypnutá funkcia Find my iPhone pri Apple zariadeniach a Factory reset protection pri Android zariadeniach.
Objednanie nového mobilného zariadenia


Formulár a postup pre objednanie hardwaru. Pre úspešné vybavenie vašej objednávky je potrebné formulár vytlačiť, podpísať štatutárnym zástupcom, resp. ním splnomocnenou osobou a následne odoslať sken žiadosti na mailovú adresu: objednavkyhw@o2bs.sk
Čo spraviť pred odoslaním zariadenia na reklamáciu


Pred odovzdaním zariadenia na reklamáciu si nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje (napr. kontakty, fotografie), aby ste predišli ich strate. Pre vykonanie akéhokoľvek servisného zásahu je nutné, aby bolo zariadenie odblokované a vypnutá funkcia Find my iPhone pri Apple zariadeniach a Factory reset protection pri Android zariadeniach. Na reklamáciu je potrebné odoslať mobilné zariadenie vrátane nabíjačky. V prípade ak reklamované zariadenie bude zablokované ochranným kódom, aktivnou funkciou Find my iphone, alebo nebude priložená nabíjačka, bude vyzdvyhnutie zariadenia účtované v nasledujúcej faktúre podľa platného cenníka služieb.

SMS / MMS

SMS neprichádzajú


Odporúčame skontrolovať či nie je plná schránka správ. Skontrolovať blacklist nastavený v mobilnom telefóne. Overiť funkčnosť SIM karty v inom nastavenom mobilnom telefóne. Ak situácia pretrváva aj po skontrolovaní nastavení, tak nám situáciu nahláste prostredníctvom formuláru pre nahlasovanie porúch.
SMS neodchádzajú


Na Vašej O2 karte je prednastavené číslo SMS centra, prostredníctvom ktorého budete môcť posielať správy. Pre prípad, že by ste si ho potrebovali nastaviť, použite číslo: +421949909909.
MMS neodchádzajú


Pre odosielanie MMS správ je potrebné, aby v mobilnom telefóne bol povolený prenos mobilných dát. MMS správy nie je možné odosielať prostredníctvom WiFi pripojenia.

Car control

Reklamácia nefunkčnej lužby


Nahlásenie nefunkčnej služby Vám odporúčame prostredníctvom portálu Car control na adrese https://carcontrol.o2.cz/ssl/spolecne/Login.aspx cez zadanie požiadavky. Pri zadávaní požiadavky je potrebné povoliť serviný prístup, aby sme mohli overiť vzniknutú situáciu.
Výpoveď služby


Žiadosť o vypoveď služby musí obsahovať telefónne čísla a podpis konateľa, alebo splnomocnenej osoby. Scan podpisanej žiadosti odošlete na e-mail o2bs@o2bs.sk
Nedá sa mi prihlásiť do aplikácie Car control


Pre nahlásenie nefunkčného prihlásenia do aplikácie je potrebné na e-mailovú adresu carcontrol@o2bs.sk zaslat prihlasovacie meno a názov spoločnosti na základe čoho Vám budeme vediet prístup preveriť, alebo vygenerovať nové prihlasovacie heslo. Nové heslo Vám bude zaslané do SMS správy na telefónne číslo uvedené v aplikácii.

Zákaznícky portál

Vytvorenie zákazníckeho portálu


O vytvorenie zákazníckeho portálu može požiadat konateľ spoločnosti, splnomocnená osoba, alebo administrátor telefónnych čísel evidovaný ako kontaktná osoba v systéme O2 Business Services prostredníctvom obchodného zástupcu, alebo na e-mailovej adrese o2bs@o2bs.sk do žiadosti je potrebné uviest: e-mailovú adresu mobilné telefónne číslo
Zákaznícky portál nefunguje


Pre správne fungovanie zákazníckeho portálu je potrebné využívať akýkoľvek iný internetový prehliadač ako je Internet Explorer. Pokiaľ by sa situácia prejavovala aj v inom internetovom prehliadači zašlite print screen obrazovky aj s prihlasovacím menom na adresu o2bs@o2bs.sk

VoLTE

Čo je VoLTE?


VoLTE (Voice over LTE) je technológia, ktorá umožňuje prenos hovorov prostredníctvom LTE (4G) siete. Nepotrebujete žiadnu externú aplikáciu, cena hovorov sa nemení, vaše dáta sa nespotrebujú. Výrazne sa však zlepší kvalita hovoru a rýchlosť spojenia.
Ako si zapnem VoLTE?


Ak vaše zariadenie od O2 podporuje službu VoLTE, má najaktuálnejšiu verziu softvéru a máte 4G LTE SIM kartu, požiadavte Vášho administrátora telónnych čísel v spoločnosti o aktiváciu prostredníctvom zákazníckej podpory.
Zariadenia podporujúce VoLTE


Apple iPhone 11
Apple iPhone 11 Pro
Apple iPhone 11 Pro Max
Apple iPhone XR
Huawei P30 Pro
Huawei P30
Huawei P30 Lite
Huawei P20 Pro
Huawei P20
Huawei Mate 20 Pro
Huawei P Smart 2019
Huawei Mate 20 Lite
Honor 10
Honor 10 Lite
Honor View 20
Honor 20 Lite
Motorola Moto G7 Power
Motorola One Vision
Samsung Galaxy S9 Dual Sim
Samsung Galaxy Note 9 Dual Sim
Samsung Galaxy A20e
Samsung Galaxy A70 Dual Sim
Samsung Galaxy A8 2018 Duos
Samsung Galaxy S10e Dual SIM
Samsung Galaxy S10 Dual SIM
Samsung Galaxy S10+ Dual SIM
Samsung Galaxy Note 10 Dual SIM
Samsung Galaxy Note 10 + Dual SIM
Samsung Galaxy A6 Duos
Huawei P Smart Z
Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy S8+
Samsung Galaxy S9+ Dual Sim
Samsung Galaxy (J5 2017) Duos
Samsung Galaxy Note 8 Duos
Huawei Mate 10 Pro
Huawei Mate 10 Lite
Huawei P Smart
Nokia 8
Samsung Galaxy A9 2018 Duos
Honor 9 Lite
Samsung Galaxy A80
Samsung Galaxy J4 Plus Duos
Ako si môžem aktivovať VoLTE pre Apple zariadenie?


VoLTE si zapnete vo vašom Apple zariadení nasledovne: Nastavenia -> Mobilné -> Možnosti dát -> Hlas a dáta -> LTE, VoLTE zapnuté -> OK . VoLTE je podporované od operačného systému iOS 13.0.
Prečo si mám aktivovať VoLTE?


Vďaka funkcii VoLTE získate: Veľmi rýchle spojenie s druhou stranou (takmer ihneď po vytočení čísla). Podstatne vyššiu kvalitu zvuku počas hovoru. Počas hovorov prostredníctvom VoLTE môžete súčasne používať mobilný internet (čo doteraz možné nebolo).
Môžem používať VoLTE, aj keď nepoužívam mobilné dáta?


Áno, dokonca aj pokiaľ máte mobilné dáta vypnuté.
Môžem používať VoLTE pri pripojení na Wi-Fi?


Počas pripojenia na WIFI je možné využívať VoLTE, pokiaľ ste v dosahu signálu LTE siete, pretože na prenos hovoru sa používa práve táto sieť. Telefonovanie prostredníctvom VoLTE s prenosom dát cez WIFI (čiže aj v prípade, že nie ste v dosahu LTE vysielača) zatiaľ nie je možné.
Ako sú spoplatnené hovory cez VoLTE?


Hovory cez VoLTE sú zarátavané ako štandardné hovory, čiže rovnako ako doteraz podľa typu vášho programu. Nemajú žiadny vplyv na objem prenesených dát.
Mám kompatibilný telefón aj SIM, ale VoLTE mi nefunguje. Čo robiť?


Ak je váš telefón uvedený medzi kompatibilnými zariadeniami a zároveň máte 4G SIM, no volania cez VoLTE vám nefungujú, skontrolujte, či: máte najaktuálnejšiu verziu operačného systému, nemáte vypnutú službu VoLTE v nastaveniach telefónu, ste v dosahu LTE siete.
Ako si môžem VoLTE deaktivovať?


Službu VoLTE si môžete ľahko deaktivovať priamo v nastaveniach vášho smartfónu.

PEČAŤ SPOĽAHLIVOSTI ZA ROK 2017

PEČAŤ SPOĽAHLIVOSTI ZA ROK 2018

PEČAŤ SPOĽAHLIVOSTI ZA ROK 2019

PEČAŤ SPOĽAHLIVOSTI ZA ROK 2020

POTVRDENIE O PRIEMYSELNEJ

BEZPEČNOSTI

Prihláste sa na odber noviniek

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlásením o spracúvaní osobných údajov týmto udeľujem spoločnosti O2 Business Services, a. s. súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom vo formulári za účelom zasielania noviniek.

© O2 Business Services, a. s.

Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.