top of page

Marketing Number 0888

Často kladené otázky

S novou legislatívou v oblasti marketingovej komunikácie sa vynorilo množstvo otázok našich zákazníkov. Viacerí nemajú istotu, či sa ich týkajú povinnosti pri oslovovaní existujúcich klientov prostredníctvom volaní a SMS, za akých podmienok môžu telefonicky ponúkať svoje služby potenciálnym klientom, alebo či sú ich aktuálne služby spôsobilé splniť technické podmienky.

Najčastejšie otázky sme zozbierali na túto stránku, ktorú budeme priebežne dopĺňať.

Máme pre Vás pripravené technické riešenia
pre marketingové volania v súlade s platnou legislatívou

Našej spoločnosti bola pridelená číselná množina (0)888 30x xxx. Do štandardných fixných hlasových služieb sme implementovali možnosť prezentácie volaní novou predvoľbou, vrátane zabezpečenia spätného dovolania. Naše riešenia si nevyžadujú nevyhnutne zmenu spôsobu navolávania, pripojenie agenta či úpravu reportingu.

Spoznajte nové legislatívne podmienky pre marketingové volania

Čo je cieľom novej legislatívy?
 • Ochrana spotrebiteľov pred nevyžiadanou komunikáciou
  • Zjednodušenie identifikácie marketingových volaní a SMS prezentovaných predvoľbou 0888
  • Možnosť evidencie do „DoNotContactList“ databázy (DNCL alebo aj Robinsonov zoznam)
 • Stanovenie pravidiel marketingovej komunikácie a kontrolu ich dodržiavania

Aké podmienky a povinnosti vyplývajú z novej legislatívy?
 • Povinnosť prezentovať reklamné volania jednotnou predvoľbou 0888
 • Povinnosť vyžiadať súhlas spotrebiteľa s marketingovou ponukou
 • Povinnosť overovať databázu evidovaných účastníkov, ktorí si neželajú byť oslovovaní (DNCL)

Koho sa týkajú povinnosti?
Každého subjektu ponúkajúceho svoje produkty a alebo služby prostredníctvom volania, zasielania SMS alebo elektronickej pošty.

Aké hrozia sankcie pri porušení povinností?
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb je oprávnený udeliť pokutu od 200 eur do 5 % z obratu spoločnosti za predchádzajúci rok.

Existuje aj situácia, kedy nesmiem osloviť účastníka marketingovou ponukou?
Chcem poslať marketingovú SMS na telefónne číslo, ku ktorému nemám súhlas na komunikáciu za účelom priameho marketing
- nesmiem poslať SMS, ani z predvoľby odosielateľa 0888.
Sú v legislatíve zahrnuté aj výnimky z povinností pre marketingové volania a SMS?
Áno výnimky z povinností pokrývajú niektoré situácie, ako napríklad:
 • volania vlastným existujúcim zákazníkom s ponukou rovnakých alebo podobných služieb
 • volania na čísla účastníkov, ku ktorým mám platný súhlas s marketingovou komunikáciou
 • volania účastníkom, ktorí si takúto komunikáciu preukázateľne vyžiadali
 • volania na zverejnené firemné čísla právnických osôb
Môžem na základe výnimky kedykoľvek oslovovať svojich existujúcich zákazníkov marketingovou ponukou – telefonicky alebo SMS-kou?
 • Musím vedieť dokladovať splnenie podmienok pre využitie výnimky (platný súhlas)
 • Zároveň treba mať na pamäti plnenie iných povinností (napr. overenie DNCL databázy)
V akých prípadoch môžem využiť výnimky na oslovenie s marketingovou ponukou – telefonicky alebo SMS-kou?
 • Musím vedieť dokladovať splnenie podmienok pre využitie výnimky (platný súhlas)
 • Zároveň treba mať na pamäti plnenie iných povinností (napr. overenie DNCL databázy)
 • Identifikovali sme viaceré situácie, kedy je potrebné starostlivo zvážiť, či a v akom rozsahu je splnená možnosť využitia výnimky z povinností
  • Chcem zavolať účastníkovi od ktorého mám súhlas na marketingové účely
  • Chcem zavolať vlastnému zákazníkovi, od ktorého nemám súhlas na marketingové účely
  • Chcem zavolať účastníkovi, ktorý si takúto komunikáciu sám vopred preukázateľne vyžiadal
  • Chcem zavolať na číslo, ktoré sa nachádza v DNCL (Robinson) databáze s príznakom zákazu volania
  • Chcem zavolať na zverejnené telefónne číslo fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby
  • Chcem poslať SMS vlastnému zákazníkovi, od ktorého mám súhlas na marketingové účely
  • Chcem poslať SMS vlastnému zákazníkovi, od ktorého nemám súhlas na marketingové účely
  • Chcem poslať SMS účastníkovi, ktorý si takúto komunikáciu sám vopred preukázateľne vyžiadal
  • Chcem poslať SMS na zverejnené telefónne číslo fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby
Ďalšie zdroje informácií

Základné scenáre pre marketingovú komunikáciu,
pri ktorých musím použiť volanie s predvoľbou (0)888

1.
Chcem zavolať na telefónne číslo, ku ktorému nemám od účastníka súhlas na komunikáciu za účelom priameho marketingu
 • Môžem zavolať, ale ako číslo volajúceho musím použiť 0888
 • Som povinný si vopred overiť, či nie je číslo v DNCL databáze
 • Na začiatku hovoru si musím vyžiadať súhlas
 • Ak som súhlas získal, môžem realizovať priamy marketing
 • Volaný má možnosť súhlas jednoduchým spôsobom odvolať
2.
Chcem získať súhlas na marketingové účely
 • Môžem zavolať a požiadať o súhlas s marketingovou komunikáciou, ako číslo volajúceho musím použiť 0888
 • Ak takto súhlas získam, pre nasledujúci marketingový kontakt už platia pravidlá ako keď mám súhlas.
 • Volaný má možnosť súhlas jednoduchým spôsobom odvolať
3.
Chcem poslať marketingovú SMS na telefónne číslo, ku ktorému mám od účastníka súhlas na komunikáciu za účelom priameho marketingu
 • Môžem poslať SMS a nemusím ako číslo odosielateľa použiť 0888

Stačí, ak nám poviete, čo potrebujete, a my sa vám ozveme čo najskôr

Kontakt

Ďalšie produkty, ktoré by vás mohli zaujímať

Virtual Voice

Hlasová služba prostredníctvom virtuálnej ústredne prevádzkovanej operátorom

Voice Connect

Pripojenie ústredne prostredníctvom telekomunikačnej infraštruktúry O2BS

Marketing Number 0888

Volania za účelom priameho

marketingu v súlade s legislatívou

bottom of page