top of page

Tieto informácie sú poskytované v súlade s ustanovením § 42 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách a v spojení so Všeobecným povolením č. 1/2014.

Informácie pre používateľov

Identifikačné údaje podniku 

O2 Business Services, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 087 487, IČ DPH SK2120172670, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I oddiel Sa, vložka č. 6290/B

Rozsah ponúkaných služieb

Spoločnosť O2 Business Services, a. s. poskytuje elektronické komunikačné služby prostredníctvom fixnej siete.  Základný rozsah ponúkaných služieb sú predovšetkým:

  • poskytovanie verejnej telefónnej služby

  • poskytovanie iných hlasových služieb

  • poskytovanie služieb prístupu k sieti internet

  • poskytovanie služieb prenájom okruhov

  • poskytovanie služieb prenosu dát

  • poskytovanie iných elektronických komunikačných služieb

 

Bližšie podrobnosti o všetkých službách poskytovaných spoločnoťou O2 Business Services, a. s. sú k dispozícii na www.o2bs.sk.

Štandardné ceny

Druhy ponúkaných služieb

Aktuálne služby poskytované spoločnosťou O2 Business Services, a. s. nájdete na stránke http://www.o2bs.sk/products-and-solutions.

Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám alebo ich používania

Informácie o postupoch uplatňovaných podnikom, zameraných na meranie a riadenie prevádzky

Spoločnosť O2 Business Services a.s. poskytuje služby výhradne biznis zákazníkom. Služba Internet Business je v zmysle technickej špecifikácie symetrická a garantovaná. Zmluvne dohodnutá prenosová rýchlosť je v zmysle Nariadenia EP a Rady (EU) 2015/2120 zároveň maximálna, bežne dostupná,  minimálna aj proklamovaná.

V prípade súčasného využitia Služby Internet Business a iných služieb tretích strán O2 Business Services v zmysle predmetného Nariadenia nemonitoruje a nezasahuje do kvality služby okrem prípadov definovaných vo VP. Vo všeobecnosti  sa využívanie služieb tretích strán môže prejaviť na kvalite Služby Internet Business napríklad znížením efektívnej prenosovej rýchlosti a zvýšením objemu prenesených dát.   

Ďalšie informácie o postupoch uplatňovaných podnikom, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

Informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím

Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb a o opatreniach prijatých na zabezpečenie rovnocenného prístupu k službám pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím

Informácie o každej zmene prístupu k službám tiesňového volania alebo informáciám o polohe volajúceho v rámci služby, ktorú si predplatil

Informácie o prístupe k službám tiesňového volania sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a Cenníku.

Blokovanie bez poplatku

Bez poplatku podnik blokuje odchádzajúce volania na vybrané množiny čísel (množiny (0)900x xxxxxx, (0)97x xxxxxx, (0)98x xxxxxx).

Informácie podľa prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014

Maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi: 1-1000 Mbit/s 
Maximálna prenosová rýchlosť smerom od užívateľa:  1-1000 Mbit/s
Výška mesačného dátového limitu (MB): nie je aplikované žiadne obmedzenie
Rýchlosť po prekročení dátového limitu (Mbit/s): nie je aplikované žiadne obmedzenie

Stačí, ak nám poviete, čo potrebujete, a my sa vám ozveme čo najskôr

bottom of page